DOANH NHÂN BẢO HIỂM LÀ

Doanhnhanbaohiem.com.vn ra đời với mong muốn xây dựng, kết nối và cung cấp nhiều kiến thức - kỹ năng - giải pháp kinh doanh cho các Anh/Chị ngành Bảo hiểm nhân thọ. Giúp các Anh/Chị kinh doanh Bảo hiểm với tâm thế của một Doanh nhân.

DOANH NHÂN BẢO HIỂM LÀ

KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

Không có ứng viên tiềm năng - bạn sẽ không thể tuyển dụng
Không có Khách hàng tiềm năng - bạn sẽ không thể gia tăng doanh số
Các khóa học tại Doanhnhanbaohiem sẽ giúp bạn có kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao để gia tăng hoạt động tuyển dụng và bán hàng cho đội nhóm của mình.

KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN

Đến năm 2022 Trở thành kênh thông tin, nền tảng đào tạo online số 1 Việt Nam trong thị trường Bảo hiểm nhân thọ

Đến năm 2025 xây dựng và phát triển Cộng đồng Doanh nhân bảo hiểm lớn nhất Việt Nam

 

SỨ MỆNH

Chia sẻ kiến thức và đào tạo kiến thức Kỹ năng Marketing cho ngành Bao hiểm với phương châm giá trị và giải quyết vấn đề.

 

 

 

 

 

What is Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

What is Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Quên mật khẩu